18. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması
 
 
Safranbolu Belediyesi
18. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması
 
Konu:
“Kültürel Miras ve Korumacılık”tır.
 
Yarışmanın Amacı:
Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.
 
Organizasyon:
“18. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması”nın organizasyonu ve yürütücülüğü Safranbolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır.
 
Yarışma Bölümleri:
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür:Sayısal (Dijital) Renkli/DigitalColor>DC.
 
Katılım Şartları:
·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.
·         Daha önce yapılan ulusal veya uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmalarında derece, özel ödül, mansiyon alan veya sergilemeye değer görülen fotoğraflar 18. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
·         Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğraf meraklılarına açıktır.
·         Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (dijital) Renkli eser ile katılabilir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.
·         Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 15-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 Mb’den küçük ve 4 Mb'den de büyük olmamalıdır.
·         Yarışmaya sadecewww.altinsafran.orgadresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.orgadresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
·         Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
·         Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
·          Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFTU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin (TR: http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf
ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Durumdan FIAP da bilgilendirilir.
·         Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF/PAFT tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
·         Düzenleme Kurulu FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcıları yarışma öncesinde denetleyip yarışma dışında bırakmakla yükümlüdür.
·         FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
·         Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödülverilmişse,ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Buiptal durumu,diğer ödül almışve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
.
 
Telif (Kullanım) Hakları:
·         Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Safranbolu Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
·         Safranbolu Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
·         Safranbolu Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
·         Yarışmayaesergönderenler,eserlerinkendilerineaitolduğunubeyanvetaahhütetmiş sayılır.Safranbolu Belediyesi,katılımcılarınfotoğraflarıylailgiliizinlervetelifhaklarıylailgili herhangi birsorumlulukkabuletmeyecektir.
·         Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
·         Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Safranbolu Belediyesi’nin www.safranbolu-bld.gov.tr  ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’ninwww.altinsafran.orgile TFSF’ninwww.tfsf.org.trvewww.tfsfonayliyarismalar.org  sitelerinde ve TFSF/PAFT’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
·         Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
·         Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
·         Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda,ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Safranbolu Belediyesi sorumluluk taşımayacaktır.
·         Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival komitesi ve TFSF/PAFT YK’nin kararları ile TFSF/PAFT U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
·         Katılımcılar; TFSF/PAFT’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
·         Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Safranbolu Belediyesi resimlerin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 
 
Albüm:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak veAralık2017’den itibaren ve Safranbolu Belediyesi’nin  www.safranbolu-bld.gov.tr  ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin  www.altinsafran.orginternet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albümhazırlanırsave ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF Temsilcisine, TFSF/PAFT’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
 
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a)     Fotoğraflar (çevrimiçi) olarakwww.altinsafran.org  ve www.safranbolu-bld.gov.trinternet sitesinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
Türkçe (Turkish)>http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English)>http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
adreslerinden yüklenecektir.
b)     İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c)      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d)     Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
e)     Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
f)       Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülke kodları için bakınız:
http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
2. adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital: Renkli/DigitalColor>DC).
4. adım:Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım:Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Şehir ve kültür” isimli fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_sehir_ve_kultur”, … gibi olur.
g)     Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
h)     İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halindeonlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
i)       Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Safranbolu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi      : FIAP onayı geldiği anda başlayacaktır.
Son Katılım Tarihi                       : 18.09.2017saat23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi         : 23.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi                   : 25.09.2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 30.09.2017
 
Seçici Kurul(ada göre alfabetik sırayla):
1.      Bahadır ACAR                              Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, TR
2.      Adnan ATAÇ                                 Prof. Dr. Fotoğraf Sanatçısı, FSK Onur Üyesi, TR
3.      Ömer GEMİCİ                               Yrd. Doç. Dr. Fotoğraf Sanatçısı, BASAF, TR
4.      İzzet KERİBAR                             (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, TR
5.      İlker ŞAHİN                                   (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, TR
 
Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
 
TFSF temsilcisi:Hüseyin SARI
 
Ödüller-Sergileme:
Birincilik                             FIAP Altın Madalya + 5000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
İkincilik                               FIAP Gümüş Madalya + 3000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
Üçüncülük                         FIAP Bronz Madalya+ 2000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
FIAP Mansiyon (6 adet)   
Safranbolu Özel Ödülü      1000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği (Yalnızca Safranbolu’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)
Sergileme(en fazla 30 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül + sergileme) alan fotoğrafçıya verilecektir.)
 
Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Zülfü Yunus ERASLAN
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
E-posta       : kulturmudurlugu@hotmail.com
Telefon       : +90370 725 52 52 /+90370 725 52 65 /Faks : +90370 725 52 66
Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası
Çarşı-Safranbolu /KARABÜK- TÜRKİYE
 
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından “TFSF/PAFT2017-071”ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından “FIAP 2017-432”numara ile onaylanmıştır.
Ödül ve sergilemeler FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.


Yarışma sürecinde ve salondaTFSF/PAFT temsilcisi bulunacaktır.
BAŞKANDAN MESAJ
ETKİNLİK TAKVİMİ
FESTİVAL TANITIM FİLMİ
SOSYAL MEDYA
ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres:Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Çarşı -Safranbolu/KARABÜK
Telefon Numaramız :(+90) 370 725 52 52 - 725 52 65 | Faks Numaramız : (+90) 370 725 52 66
Web: www.altinsafran.org | E-mail Adresimiz : kulturmudurlugu@hotmail.com